Regulamin RODO

RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych - tzw. RODO - przekazujemy Ci podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Administratorem danych jest Książka-Internetowa.pl Sp. z o.o. ul.Umińskiego 10E 61-517 Poznań e-mail: biuro@ks-i.pl

Podane przez Kontrahenta dane osobowe w czasie nawiązywania umowy o współpracę będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji tej umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak też w celu wykonania obowiązujących przepisów prawa - zwłaszcza z zakresu podatków, rachunkowości, czy archiwizacji danych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zabezpieczenia ew. roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu do czasu wygaśnięcia ew. roszczeń deliktowych (10 lat), natomiast w zakresie wymaganym przez przepisy prawa – 5 lat liczone od zakończenia roku obrachunkowego. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Książki-Internetowej, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Książce-Internetowej na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Kontrahent posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kontrahent ma też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

• Dodania ich do bazy danych Ksiązka-Internetowa.pl celem publikacji w wyszukiwarce – art. 6 ust. 1 lit. f RODO*
• Udostępniania danych o firmie partnerom biznesowym administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Kategorie danych osobowych Wśród danych osobowych znajdują się: nazwa przedsiębiorcy obejmująca firmę (nazwę) oraz imię i nazwisko właściciela, adres siedziby, adres oddziałów, nr NIP, nr REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr nadany w systemie informatycznym.

Ponadto w bazie mogą pojawić się dane osoby kontaktowej w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, służbowego nr telefonu i służbowego adresu e-mail

Okres przez który dane będą przetwarzane

• Dane przetwarzane w bazie ksiazka-internetowa.pl– do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu
• Dane udostępniane partnerom biznesowym administratora – do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu

Odbiorcy danych

Dane publikowane na stronie ksiazka-internetowa.pl są powszechnie dostępne. Dane mogą być udostępniane partnerom biznesowym, którzy wykupują licencje na korzystanie z baz ksiazka-internetowa. Ponadto dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia

Źródło pochodzenia danych

Wśród źródeł wskazać należy: CEIDG, REGON, podmioty zewnętrzne, firmowe strony www, portale i serwisy internetowe

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ostrzegamy, że niezgodne z prawem kopiowanie stron Książka-internetowa.pl przez firmy konkurencyjne będzie ścigane w drodze postępowania karnego (art. 267 kodeksu karnego, art. 24 i 25 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 116 i nstp. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Ponadto Spółka będzie każdorazowo dochodzić odrębnych odszkodowań na drodze cywilnoprawnej.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Przedmiot umowy.
Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Książka - Internetowa.pl sp. z o.o. zwaną dalej ksiazką - internetową z siedzibą w Poznaniu przy ul. Umińskiego 10 E , 61-517 Poznań . NIP 7831687109 KRS : 0000437527.
Zamawiający zleca Książce - Internetowej na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu” a także w Załącznikach zawierających materiały graficzne lub opisowe niezbędne do przygotowania usługi (łącznie, jako "Umowa")opublikowanie, na stronie internetowej informacji dostarczonych przez zamawiającego, lub wykonanych przez książkę internetową dalej zwaną usługą. Zawarcie Umowy za pomocą faksu, drogą elektroniczną (e-mail) lub zarejestrowanie oświadczenia zamawiającego za pomocą urządzeń audio jest równoważne formie pisemnej.

§1 Podstawowe obowiązki Książki Internetowej
Książka Internetowa zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:
- przygotowania usługi (jeżeli Zamawiający nie dostarcza własnego jej projektu),
- opublikowania usługi w Katalogu Internetowym w najbliższej edycji,
- utrzymywania usługi w Serwisie Internetowym Książka Internetowa przez okres 12 miesięcy od daty publikacji (lub inny termin uzgodniony z Zamawiającym).

§2 Podstawowe obowiązki Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: współpracy z Książką Internetową w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy, a w tym do:
a) terminowego dostarczenia projektu usługi lub materiałów potrzebnych do Jej wykonania,
b) do informowania Książki Internetowej o każdej zmianie danych określonych w Umowie lub projekcie usługi w terminie umożliwiającym dokonanie korekt,
c) zapłaty Książce Internetowej wynagrodzenia w wysokości i na zasadach wynikających z Umowy.

§3 Płatności.
3.1. PO sporządzeniu projektu usługi zamieszczonego w serwisie Książki Internetowej, zamawiający ma prawo do wnoszenia o dokonanie korekt, a o ile będzie to technicznie wykonalne i nie naruszy integralności systemu Książki Internetowej , do domagania się zmiany kroju czy czcionki. O ile nie zostanie to odrębnie ustalone, usługa zostaje wykonana z chwilą podpisania przez Strony protokołu powykonawczego. Na równi z podpisaniem protokołu powykonawczego traktuje się zapłatę.

3.2. O ile zamawiający nie jest w stanie podpisać w wyznaczonym przez Książkę Internetową terminie 5 dni od daty wystawienia protokołu powykonawczego, Książka Internetowa ma prawo do sporządzenia protokołu jednostronnie , przyjmując, że Zamawiający nie wnosi uwag co do treści usługi. Książka Internetowa ma prawo do domagania się zapłaty przed wykonaniem usługi. Książka Internetowa ma prawo wstrzymać się z wykonaniem usługi, w szczególności, jeżeli mimo wystosowanego wezwania do zapłaty, Zamawiający opóźnia się płatnością przez okres co najmniej 3 miesięcy od zawarcia umowy, Książka Internetowa ma prawo do wypowiedzenia umowy.

3.3. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego różnych usług i dokonania wpłat w wysokości wyższej niż należna Książce Internetowej z danego tytułu, Książka Internetowa może zaliczyć otrzymaną nadwyżkę na poczet należności z tytułu późniejszych wymagalnych płatności.

3.4. Za datę zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Książki Internetowej.

3.5. W przypadku płatności ratalnej, gdy zamawiający zalega z zapłatą co najmniej dwóch rat Książka Internetowa ma prawo postawić w stan wymagalności całą pozostałą do zapłaty część należności wynikającej z umowy.

§4 Treść i forma Reklamy.
4.1. Zamawiający dostarczy Książce Internetowej materiały niezbędne do wykonania usługi w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy, chyba że Strony uzgodniły inny termin w Umowie.

4.2. Niedostarczenie przez Zamawiającego materiałów w ww. terminie uprawnia Książkę Internetową do przygotowania i opublikowania projektu usługi w oparciu o posiadane informacje i materiały. W tym przypadku Książka Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za aktualność danych umieszczonych w informacji.

4.3. Książka Internetowa nie gwarantuje umieszczenia usługi w konkretnym miejscu Produktu i lub Internetu sugerowanym przez Zamawiającego. Książka Internetowa zamieści usługę zgodnie z obowiązującymi u niego standardami zamieszczania usług.
4.4. Książka Internetowa może odmówić zamieszczenia jakiejkolwiek części lub całości Reklamy, jeżeli jego zdaniem, usługi lub jej część nie spełnia wymagań technicznych, nie odpowiada poziomowi lub charakterowi Produktu i lub Internetu albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Książka Internetowa może wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do ponownego ustalenia treści i formy usługi pod rygorem z § 4.2.
4.5. W przypadku systemowych zmian danych teleadresowych Książka Internetowa ma prawo do wprowadzenia tych zmian do Reklamy bez konieczności poinformowania Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji.

§5 Prawa autorskie.
5.1 W przypadku opracowania usługi przez Książkę Internetową, Zamawiający może je wykorzystać dopiero po uiszczeniu całości wynagrodzenia Książce Internetowej wynikającego z Umowy i opatrzeniu usługi dopiskiem: "Przygotowane przez Książkę Internetową "

5.2. Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Książkę Internetową, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usługi i danych w niej zawartych w innych produktach niż objęte Umową, a także w celach marketingowych lub w innych celach prawem dozwolonych. Zamawiający udziela Książce Internetowej nieodpłatnej licencji niewyłącznej, z prawem do udzielania dalszych licencji, na korzystanie z usługi przez czas nie określony na wszystkich znanych polach eksploatacji. Ponadto Zamawiający wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowania usługi lub jej części oraz na nie wymienianie nazwiska twórcy i źródła usługi.

§6 Odpowiedzialność Książki Internetowej.
6.1. Książka Internetowa ponosi odpowiedzialność wyłącznie za błędy dotyczące druku, pominięcia w usługach w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu lub dostarczonego wzoru. W przypadku zaistnienia błędów lub pominięć, odpowiedzialność Książki Internetowej będzie proporcjonalna do obniżenia wartości usługi z tego tytułu.
6.2. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację najpóźniej w terminie 2 tygodni od rozpoczęcia emisji usługi w Katalogu Internetowym.
6.3. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Książki Internetowej związana z Umową ograniczona jest do wartości danej usługi określonej w Umowie i nie może być wyższa od kwoty należności faktycznie otrzymanej od Zamawiającego za daną usługę.
6.4. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Książka Internetowa może publikować usługi osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak Zamawiający. Książka Internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następstwa zamieszczenia takich usług dla działalności Zamawiającego.
6.5. Książka Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność usługi i osiągnięcie zakładanych przez Zamawiającego skutków opublikowania usługi.

6.6. Książka Internetowa nie udziela gwarancji, że korzystanie przez użytkownika z serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, błędów, przerw czy wad innej natury, jak też, że rezultat poszukiwań będzie odpowiadał oczekiwaniom użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji ( chyba, że takie zapewnienie zostało udzielone użytkownikowi w formie pisemnej przez książkę). Książka Internetowa ma w szczególności prawo zawiesić działalność serwisu, zmienić jego treść oraz układ.

§7 Odpowiedzialność Zamawiającego.
Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej (w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych) związanych z opublikowaniem Reklamy zgodnie z Umową. W przypadku zgłoszenia wobec Książki Internetowej roszczeń o naruszenie praw przez osoby trzecie, Zamawiający zobowiązuje się do ich pokrycia w wysokości i na zasadach określonych w ugodzie lub wyroku.

§8 Odstąpienie od Umowy.
8.1. Książka Internetowa, bez żadnych konsekwencji, może odstąpić od Umowy przed publikacją usługi, a zwłaszcza w przypadku, gdy Zamawiający ma wobec niego jakikolwiek wymagalny dług z innego tytułu niż niniejsza Umowa.
8.2. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po upływie 3 dni od zawarcia Umowy nie powoduje jej rozwiązania.
8.3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym. Dla zachowania terminu, o którym mowa w § 8.2. wystarczy wysłanie listu za potwierdzeniem odbioru na adres Książki Internetowej wskazany na Zamówieniu.

§9 Postanowienia końcowe
9.1. Niniejsza Umowa zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron w trakcie negocjacji jej warunków.
9.2. W razie jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszych ogólnych warunków umowy a treścią Zamówienia, za wiążące Strony uznają postanowienia Zamówienia.
9.3. Wszelkie oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem dokumentów składających się na Umowę oraz uzgodnień treści i formy usługi (w tym materiałów).
9.4. Dane osoby upoważnionej do podpisania Umowy (imię i nazwisko, stanowisko, telefon służbowy, adres elektroniczny) będą przetwarzane przez Książkę Internetową w celu ułatwienia kontaktów z Zamawiającym. Książka Internetowa zastrzega sobie prawo przekazania powyższych danych firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia jej dochodzenia należności wynikających z Umowy celem ułatwienia kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego.
9.5. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Książki Internetowej

9.6. Książka Internetowa ma prawo w każdym czasie dokonać zmian niniejszego regulaminu.

9.7. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.ksiazka-internetowa.pl.

Cennik Korzystania z Serwisu

Cennik
1. Licencji udziela się na rok lub wielokrotność jednego roku. Licencji nie udziela się na okresu krótsze aniżeli rok. Opłata licencyjna obowiązuje od pierwszego dnia publikacji.
2. O ile odmiennie nie zostanie uzgodnione,obowiązuje cennik:
a. licencja za wizytówkę, w tym za autorskie opracowanie wpisu internetowego łącznie z autorskim opracowaniem słów kluczowych - 1000 złotych za rok
b. licencja za udostępnienie bazy danych celem jej publikacji – 500000 złotych za rok

Ostrzegamy, że niezgodne z prawem kopiowanie stron Książka-internetowa.pl przez firmy konkurencyjne będzie ścigane w drodze postępowania karnego (art. 267 kodeksu karnego, art. 24 i 25 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 116 i nstp. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Ponadto Spółka będzie każdorazowo dochodzić odrębnych odszkodowań na drodze cywilnoprawnej.

Regulamin dotyczący spotów reklamowych

Informujemy, że w pakiecie za kwotę od 3000zl netto otrzymują Państwo: (oferta ważna do 31-05-2016r.)

-Przyjazd do Państwa (filmowanie , fotografowanie ,również filmowanie dronem czyli z lotu ptaka ).

-montaż filmu reklamowego (spotu) około 2- 6 minutowego

-umieszczenie filmu na naszym kanale youtube i utrzymanie go 12 miesięcy bezpłatne zmiany w opisie czy frazach kluczowych

-film oraz pozostały materiał niewykorzystany przez nas w spocie udostępniamy Państwu np. na płycie czy pen co możecie Państwo wykorzystać patrz punkt Prawa Autorskie" Zamawiający może je wykorzystać dopiero po uiszczeniu całości wynagrodzenia Książce Internetowej wynikającego z Umowy i opatrzeniu usługi dopiskiem: "Przygotowane przez Książkę Internetową Dot. zwłaszcza przez firmy konkurencyjne"np. na swojej stronie internetowej, na swoim facebooku, na swoim kanale youtube, itp.

-Przez 12 miesięcy umieszczamy na naszym portalu wizytówkę internetowa ze zdjęciami i filmem dotycząca Państwa firmy

-Po montażu macie Państwo prawo do 2 bezpłatnych zmian poprawek filmu

-ze względu na działanie nieuczciwej konkurencji we filmie zamieszczamy logo naszej firmy

-płatności ustalone na kwotę od 3000zl netto rozbite na 2 raty pierwsza rata 300 zł netto płatne do 7 dni od zamówienia traktowana jako zaliczka rezerwacyjna druga w dniu realizacji zdjęć, albo montażu filmu nie dalej jak 7 dni po.

Ze względu na różne czynniki odległość od naszej siedziby do miejsca realizacji zdjęć, charakterystyki obiektu, lokalizacji, czy w spocie mają być dodatkowe grafiki czy np. znany lektor itp.. Kwota i sposób płatności jest rozpatrywany indywidualnie z konsultantem i potwierdzony z zamawiającym, ale jest nie mniejsza jak 3000 zł netto.

Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po upływie 3 dni od zawarcia Umowy nie powoduje jej rozwiązania.
Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym

Prawa autorskie.
W przypadku opracowania usługi przez Książkę Internetową, Zamawiający może je wykorzystać dopiero po uiszczeniu całości wynagrodzenia Książce Internetowej wynikającego z Umowy i opatrzeniu usługi dopiskiem: "Przygotowane przez Książkę Internetową Dot. zwłaszcza przez firmy konkurencyjne